Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ, οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση στην ΕΕ. Ένα από τα προβλήματα που εμποδίζουν την ένταξη των ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, είναι η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης. Επιπλέον, όπως αναφέρει το πρόγραμμα MLP, παρόλο που η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είναι πολύτιμη για πολλούς εκπαιδευόμενους, τα περισσότερα άτομα με περιορισμένες δεξιότητες τα οποία αναζητούν εργασία, ενδεχομένως να επιδέχονται πρόσθετη εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων. Μια μεγάλη έρευνα που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε ένα μεγάλο δείγμα ενηλίκων από όλες τις χώρες της ΕΕ (OECD2013- Έρευνα για τις δεξιότητες Ενηλίκων), δείχνει ότι οι ενήλικες με χαμηλή ικανότητα γραφής, αριθμητικής και ψηφιακές δεξιότητες, χαρακτηρίζονται από κακή υγεία, χαμηλότερα εισοδήματα, μη συμμετοχή στα κοινά, έλλειψη εμπιστοσύνης και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.