Ψηφιακή Ικανότητα

Οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από την αρχή της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ένα από τα προβλήματα που εμποδίζουν την ένταξη των ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες στην αγορά εργασίας είναι η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης.

Το IntoDIGITS έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό προτείνοντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και παρέχοντας ένα συνδυασμό δεξιοτήτων τόσο αριθμητικών όσο και ψηφιακών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Το IntoDIGITS στοχεύει στην ενδυνάμωση των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες μέσω της ανάπτυξης 42 ψηφιακών εργαλείων για εκπαιδευτές για την υλοποίηση καινοτόμων σεμιναρίων/δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις μαθηματικές και ψηφιακές δεξιότητες.
Το πρόγραμμα βασίζεται στη κλίμακα Ενεργής Πολιτότητας. Αυτή η κλίμακα υποδηλώνει ότι ένας ενήλικας που ζει σε απομόνωση (στάδιο 1) θα πρέπει να προχωρήσει σε όλα τα στάδια προκειμένου να επιτύχει την Ενεργή Πολιτότητα. Αυτά τα στάδια είναι:
1. Απομόνωση
2. Βγαίνοντας έξω
3. Συμμετοχή
4. Εθελοντική εργασία
5. Εργασία στα επαγγελματικά προσόντα
6. Ενεργή πολιτότητα

Μετά την ανάπτυξη του Πλαισίου Προσόντων (QF) για την Αριθμητική Ικανότητα (KC3), το  έργο INTODIGITS αναπτύσσει ένα προσαρμοσμένο Πλαίσιο Προσόντων  για την Ψηφιακή Ικανότητα για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο..

Συγκεκριμένα, το Πλαίσιο Προσόντων  για την Ψηφιακή Ικανότητα, προσδιορίζει εκείνες τις Περιοχές Εργασίας (WA) και τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (LOs) προκειμένου να επιτρέψει στους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση να αποκτήσουν αυτές τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Αυτό το  Πλαίσιο Προσόντων  χρησιμεύει ως οδηγός για εκπαιδευτές και οργανισμούς που συνεργάζονται με ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση (εντός και εκτός της κοινοπραξίας) για τον προσδιορισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που απαιτούνται στον τομέα της Ψηφιακής Ικανότητας