Αρχική

IntoDigits  >  Αρχική

Competencies and Active Citizenship

Competences for Life


Αριθμιτική Ικανότητα

Οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από την αρχή της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.

Ψηφιακή Ικανότητα

Ηλεκτρονική Eργαλειοθήκη IntoDIGITS