Πρόγραμμα: Erasmus+

Βασική Δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

Δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις

Τίτλος Έργου: Καινοτόμος εργαλειοθήκη εκπαιδευτών για την ανάπτυξη της μαθηματικής και ψηφιακής ικανότητας των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες

Ακρωνύμιο Έργου: IntoDIGITS

Ημερομηνία Έναρξης: 01/09/2017

Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2020