1.   Ειδικού Περιεχομένου Πλαίσιο Προσόντων / Προφίλ για την Μαθηματική Ικανότητα που συνδέεται με την κλίμακα της ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη

Σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΠΑ η μαθηματική ικανότητα αναφέρεται στις απαραίτητες γνώσεις στα μαθηματικά, που περιλαμβάνουν καλή γνώση των αριθμών, μέτρων και δομών, των βασικών πράξεων και των βασικών μαθηματικών παραστάσεων, την κατανόηση των μαθηματικών όρων και εννοιών και των ερωτημάτων στα οποία τα μαθηματικά μπορούν να παράσχουν απαντήσεις. Περιλαμβάνει επίσης, σε διάφορους βαθμούς, την ικανότητα και την προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και χωρική σκέψη).

Το παραδοτέο αυτό αποτελεί ένα πλήρες πλαίσιο προσόντων για την Μαθηματική Ικανότητα σύμφωνα με το ΕΠΕΠ, τηρώντας τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο ΕΠΑ.
Η καινοτομία του Πλαισίου Προσόντων για την Μαθηματική Ικανότητα έγκειται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πτυχές των ικανοτήτων που αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Αρχική Επαγγελματική κατάρτιση, στην αγορά εργασίας και στην επίτευξη της Ενεργούς Πολιτότητας (ΕΠ).

2.   Ειδικού Περιεχομένου Πλαίσιο Προσόντων / Προφίλ για την Ψηφιακή Ικανότητα που συνδέεται με την κλίμακα της ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί επαρκή κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της ΤΚΠ σε καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή καθώς και στην εργασία. Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές πληροφορικής, την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση των ευκαιριών και των δυνητικών κινδύνων του Διαδικτύου και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την εργασία, τη ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία στα πλαίσια Δικτύου, τη μάθηση και την έρευνα. Οι δεξιότητες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και τη χρήση τους με κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς τους και τη διάκριση μεταξύ Πραγματικού και Εικονικού, καθώς και την αναγνώριση των συνδέσμων.
Η καινοτομία του Πλαισίου προσόντων για την Ψηφιακή Ικανότητα έγκειται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πτυχές των ικανοτήτων που αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Αρχική Επαγγελματική κατάρτιση, στην αγορά εργασίας και στην επίτευξη της Ενεργούς Πολιτότητας (ΕΠ).

3.  42 Εμπειρικά & Καινοτόμα Εργαστήρια για την Μαθηματική και Ψηφιακή Ικανότητα

Το παραδοτέο αυτό αναφέρεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 42 εμπειρικών και καινοτόμων εργαστηρίων και δραστηριοτήτων (τα οποία αργότερα αποκτούν ψηφιακή μορφή), για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν στα 2 Πλαίσια Προσόντων που αναπτύχθηκαν (O1, O2). Κάθε εργαστήριο απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα που προσδιορίζονται στα Πλαίσια Προσόντων Μαθηματικής και Ψηφιακής Ικανότητας.

4.  Ένα εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης για την Μαθηματική και την Ψηφιακή Ικανότητα


Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης για την αξιολόγηση των Μαθηματικών και Ψηφιακών Ικανοτήτων των ενηλίκων, που προσδιορίζει τα κενά (εάν υπάρχουν) σε σχέση με το τρέχον στάδιό τους στην κλίμακα Ενεργούς Πολιτότητας. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να επιλέξει τα κατάλληλα εργαστήρια για τα κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να εξεταστούν ώστε να εξαλειφθεί το κενό.

5.  IntoDIGITS: 42 ψηφιακά εργαλεία σε 5 γλώσσες ενσωματωμένα σε μια νέα ηλεκτρονική εργαλειοθήκη IntoDIGITS


Το παραδοτέο αυτό, αφορά μία Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει το εργαλείο αξιολόγησης για την Μαθηματική και Ψηφιακή Ικανότητα, καθώς και 42 μεθοδολογικούς οδηγούς / Εργαστήρια / δραστηριότητες για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων.

6.  Δημοσιεύσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα του έργου


Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να εξασφαλίσει τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου και των καλών πρακτικών που έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκειά του, σε ένα ευρύτερο κοινό. Η δημοσίευση αυτή εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς προώθησης. Η δημοσίευση περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα βασικά παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου. Αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές για την εμπλοκή των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες στις μαθησιακές δραστηριότητες, μεθόδους προσέλκυσης της ομάδας στόχου για συμμετοχή σε μια προοδευτική πορεία μάθησης για τη βελτίωση των μαθηματικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων, συμβουλές για εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια χρήσης της εργαλειοθήκης IntoDIGITS και άλλες πρακτικές πληροφορίες.