1. Profil kompetencji matematycznych związanych ze „drabiną partycypacji” społeczeństwa obywatelskiego


Zgodnie z definicją Europejskiej Ramy Odniesienia (ERO) w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, kompetencje matematyczne odnoszą się do niezbędnej wiedzy z matematyki, która obejmuje solidną znajomość liczb, miar i struktur, podstawowych operacji i podstawowych prezentacji matematycznych (wzory, modele, wykresy, konstrukty, tabele), zrozumienia pojęć matematycznych i świadomości pytań, na które matematyka może zaoferować odpowiedzi. Obejmuje to również umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego (logicznego i przestrzennego) w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.Istotne są zarówno process i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. W ramach tych określa się i defi niuje, po raz pierwszy na szczeblu europejskim, kompetencje niezbędne obywatelom do ich samorealizacji, integracji społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej i uzyskania szans na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.
Opracowany profil kompetencji matematycznych będzie zgodny z zasadami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF), dzięki czemu zostaną zwiększone szanse zatrudnienia, mobilność i integracja społeczna i wzrost świadomości obywatelskiej grupy docelowej projektu oraz osiągnięcie statusu aktywnej postawy obywatelskiej (AC).

2. Profil kompetencji informatycznych związanych z „drabiną partycypacji” społeczeństwa obywatelskiego


Kompetencje informatyczne wymagają solidnego zrozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TIK w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe, przechowywanie i zarządzanie informacjami oraz zrozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) w zakresie pracy, wypoczynku, wymiany informacji i współpracy w sieci, uczenia się i badań. Potrzebne umiejętności obejmują umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz korzystania z nich w krytyczny i systematyczny sposób, oceniając trafność i odróżniając rzeczywistość od wirtualnej rozpoznając właściwe linki.
Innowacja w ramach Profilu Kompetencji Cyfrowych polega na tym, że koncentruje się na specyficznym kontekście i aspektach kompetencji, które są warunkiem wstępnym do uzyskania wstępnego kształcenia zawodowego, wejścia na rynek oraz osiągnięcia statusu aktywnej postawy obywatelskiej (AC).

3. Opracowanie 42 empirycznych i innowacyjnych warsztatów dotyczących kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych

Zostaną zaprojektowane i opracowane 42 empiryczne i innowacyjne warsztaty i działania, które zostaną przekształcone w formę cyfrową, w celu osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych w profilach umiejętności matematycznych i informatycznych. Każde z zaplanowanych 42 działań dotyczyć będzie jednego lub kilku efektów uczenia się zidentyfikowanych w ramach profili umiejętności matematycznych i cyfrowych.

4. Cyfrowe narzędzie oceny umiejętności matematycznych i informatycznych

Opracowane narzędzie oceny online, pozwoli na ewaluacje umiejętności matematycznych i cyfrowych nisko wykwalifikowanych osób dorosłych oraz umożliwi zdiagnozowanie ewentualnej luki edukacyjnej w odniesieniu do jego obecnego etapu w skali aktywnego obywatelstwa. Na podstawie wyników tej oceny trener będzie mógł wybrać odpowiednie warsztaty dla wymaganych efektów uczenia się, które należy uwzględnić, aby wyeliminować lukę.

5. Opracowanie 42 narzędzi cyfrowych w pięciu wersjach językowych w wersji online


Rezultat obejmuje zestaw narzędzi online do oceny kompetencji matematycznych i cyfrowych, a także 42 przewodniki metodologiczne wspierające rozwój tych kompetencji.

6. Publikacja zawierająca przykłady dobrych praktyk oraz rezultatów projektu


Głównym celem rezultatu jest zapewnienie transferu wyników projektu i dobrych praktyk zidentyfikowanych podczas projektu oraz ich upowszechnianie do jak największej liczby odbiorów. Publikacja ma służyć zarówno celom edukacyjnym, jak i promocyjnym. Zawierać będzie wyczerpujący opis doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu, a także główne produkty i wyniki projektu. Nacisk kładziony będzie na prezentację najlepszych praktyk w zakresie angażowania osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w działania edukacyjne w celu poprawy ich umiejętności cyfrowych i matematycznych. Przedstawione zostaną także wskazówki dla trenerów korzystających z zestawu narzędzi IntoDIGITS.