Οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από την αρχή της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ένα από τα προβλήματα που εμποδίζουν την ένταξη των ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες στην αγορά εργασίας είναι η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης.

Το IntoDIGITS έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό προτείνοντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και παρέχοντας ένα συνδυασμό δεξιοτήτων τόσο αριθμητικών όσο και ψηφιακών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Το IntoDIGITS στοχεύει στην ενδυνάμωση των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες μέσω της ανάπτυξης 42 ψηφιακών εργαλείων για εκπαιδευτές για την υλοποίηση καινοτόμων σεμιναρίων/δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις μαθηματικές και ψηφιακές δεξιότητες.
Το πρόγραμμα βασίζεται στη κλίμακα Ενεργής Πολιτότητας. Αυτή η κλίμακα υποδηλώνει ότι ένας ενήλικας που ζει σε απομόνωση (στάδιο 1) θα πρέπει να προχωρήσει σε όλα τα στάδια προκειμένου να επιτύχει την Ενεργή Πολιτότητα. Αυτά τα στάδια είναι:
1. Απομόνωση
2. Βγαίνοντας έξω
3. Συμμετοχή
4. Εθελοντική εργασία
5. Εργασία στα επαγγελματικά προσόντα
6. Ενεργή πολιτότητα

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, το IntoDIGITS αναπτύσσει ένα Πλαίσιο Προσόντων (Qualification Framework, QF) για τη Μαθηματική Ικανότητα (Βασική Ικανότητα 3 – ΒΙ3) προσαρμοσμένη για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το QF για τη ΒΙ3 προσδιορίζει εκείνες τις περιοχές εργασίας (Work Areas, WA) και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes, LO), προκειμένου να αποκτήσουν οι ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Αυτό το Πλαίσιο Προσόντων στη ΒΙ3 θα χρησιμεύσει ως οδηγός για εκπαιδευτές και οργανισμούς που εργάζονται με ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες (εντός και εκτός εταιρικού σχήματος) για να προσδιορίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στον τομέα των Μαθηματικών.