Nisko wykwalifikowane osoby dorosłe są jedną z grup, która została najbardziej dotknięta kryzysem finansowym. Jednym z problemów, które uniemożliwiają integrację dorosłych o niskich kwalifikacjach na rynku pracy, jest brak odpowiedniego szkolenia.

Projekt IntoDIGITS ma na celu wypełnienie luki kompetencyjnej poprzez zaproponowanie zintegrowanego podejścia i dostarczenie metod niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności liczenia i umiejętności cyfrowych.

Zaproponowany zestaw 42 innowacyjnych narzędzi w formie e-learningu, ma ułatwić nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Opracowany profil matematyczny dla nisko wykwalifikowanych osób dorosłych zawiera szczegółowe wskazówki dla trenerów, w postaci zdefiniowanych szczegółowych efektów kształcenia w powiązaniu z poszczególnymi etapami zgodnie z drabiną aktywnego obywatelstwa
(AC).

Projekt opiera się na założeniach, tzw. drabiny społeczeństwa obywatelskiego (AC). Sześciostopniowa skala zakłada, że dorosły, który żyje w izolacji (etap 1), musi przejść przez wszystkie etapy, aby osiągnąć status „aktywnego obywatela”. Poszczególne stopnie do osiągnięcia to:
1. Izolacja.
2. Wyjście (na zewnątrz).
3. Włączenie społeczne.
4. Dobrowolna praca/wolontariat.
5. Praca nad kwalifikacjami zawodowymi.
6. Aktywne obywatelstwo.

W pierwszym etapie realizacji projektu IntoDIGITS opracowano Profil Kwalifikacji (QF) dla Umiejętności Matematycznych (KC3) dostosowanych do konkretnej grupy docelowej w określonym kontekście. W szczególności zidentyfikowano te obszary robocze (WA) i efekty kształcenia (LO), aby umożliwić nisko wykwalifikowanym dorosłym zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, co pozwoli na skuteczne angażowanie się w społeczeństwo oraz wejście na rynek pracy.

Przygotowany profil będzie spełniać rolę przewodnika dla trenerów i organizacji pracujących z nisko wykwalifikowanymi dorosłymi (wewnątrz i na zewnątrz konsorcjum), w celu zidentyfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla umiejętności matematycznych