Nisko wykwalifikowane osoby dorosłe są jedną z grup, która została najbardziej dotknięta kryzysem finansowym, co wyraźnie pokazują wyniki badań EUROSTAT prowadzonych przez Labour Force Survey (LFS) – Badanie siły roboczej.
Badania te są obejmują wszystkich obywateli żyjących w prywatnych gospodarstwach
w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu uzyskania informacji na temat rynku pracy i powiązanych z nim zagadnień poprzez serię wywiadów bezpośrednich.
Jednym z problemów, które uniemożliwiają integrację dorosłych o niskich kwalifikacjach na rynku pracy, jest brak odpowiedniego szkolenia. Ponadto, zgodnie z założeniami Programu wzajemnego uczenia się (Mutual Learning Programme – MLP), szkolenie
w miejscu pracy jest cenne dla wielu stażystów, jednakże większość nisko wykwalifikowanych osób dorosłych poszukujących pracy może potrzebować dodatkowych szkoleń z zakresu podstawowych umiejętności.
Międzynarodowe badania przeprowadzone przez OECD na dużej próbie dorosłych ze wszystkich krajów UE (OECD2013 – Badanie umiejętności dorosłych) wskazuje, że dorośli o niskim poziomie umiejętności czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych częściej zgłaszają problemy zdrowotne, mają niższe dochody, wykazują mniejsze zaangażowanie obywatelskie, mniejsze zaufanie i są bardziej zagrożeni wykluczeniem społecznym.